Regulamin

Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej

 

Stosowane skróty 

OzN – osoba z niepełnosprawnością.

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TA – technologie asystujące to technologie obejmujące sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, których zadaniem jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Ośrodek Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej powstał na podstawie umowy nr CID/000001/13D dotyczącej powierzenia zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączająca w Skarżysku – Kamiennej w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.


2. OWiT mieści się w Skarżysku - Kamiennej przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, 26-110, ul. Szkolnej 16.


3. OWiT jest dostępny stacjonarnie dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w wyznaczonych dniach i godzinach według zatwierdzonego w porozumieniu z PFRON harmonogramu (załącznik nr 1 do Regulaminu).


4. OWiT jest dostępny komunikacyjnie pod numerem telefonu 504 671 051 / 504 671 086 i adresem e-mail: owit.skarzyskokamienna@gmail.com według właściwego harmonogramu (załącznik nr 1 do Regulaminu).


5. Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania OzN poprzez nieodpłatne:


a) prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;


b) świadczenie porad OzN w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;


c) prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc OzN w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;


d) wypożyczanie technologii asystujących (sprzętów, urządzeń i oprogramowania) w celu ich testowania przez OzN;


e) świadczenie porad członkom rodzin OzN i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.


6. Osobami wypożyczającymi technologie asystujące w OWiT mogą zostać:


a) osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);


b) osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

 

7. Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku - Kamiennej, określa ogólne zasady świadczenia porad i konsultacji, prowadzenia instruktażu oraz wypożyczania technologii asystujących.

 

Rozdział II 

Zasady świadczenia porad, konsultacji i instruktażu oraz wypożyczania technologii asystującej

 

1. Osoba ubiegająca się o poradę, konsultację lub instruktaż kontaktuje się w dniach i godzinach dostępności OWiT. Osoba taka zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska oraz przedłożenia informacji dotyczącej niepełnosprawności, jej stopnia i rodzaju (do wglądu pracownika).

 

2. Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu, urządzeń i oprogramowania składa do OWiT wniosek o wypożyczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

3. Wypożyczenia sprzętu, urządzenia czy oprogramowania może również dokonać przedstawiciel ustawowy w przypadku niepełnoletniej osoby, opiekun prawny lub pełnomocnik po złożeniu stosownego wniosku.

 

4. W celu wypożyczenia sprzętu, urządzeń i oprogramowania należy okazać do wglądu pracownikowi OWiT:


a) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź inne równoważne orzeczenie osoby, która będzie korzystać z technologii asystującej;


b) dokument tożsamości osoby wypożyczającej (w przypadku osobistego wypożyczenia technologii asystującej) lub dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego (w przypadku niepełnoletniej osoby)/opiekuna prawnego/ pełnomocnika.


c) upoważnienie do działania w imieniu danej osoby.

 

5. Pracownicy OWiT mają prawo odmowy udzielenia porady, konsultacji, instruktażu lub wypożyczenia TA osobie, wobec której:


a) istnieje podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 


b) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników OWiT lub/i innych osób. 


6. Sprzęty, urządzenia i oprogramowanie wypożyczane są nieodpłatnie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracownikiem OWiT a osobą wypożyczającą. Umowa musi zostać potwierdzona podpisem kierownika OWiT.

 

7. Wydanie sprzętu, urządzenia lub oprogramowania następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy (załącznik nr 3 do Regulaminu) przez strony.

 

8. Fakt odbioru sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, jego sprawność osoba wypożyczająca stwierdza podpisując umowę.

 

9. Sprzęt, urządzenia lub oprogramowania są wypożyczane na okres, który jest niezbędny do zwiększania, podtrzymywania lub poprawiania możliwości samodzielnego funkcjonowania, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 12. 


10. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia, osoba wypożyczająca zwraca się do Kierownika merytorycznego OWiT w formie pisemnej poprzez złożenie właściwego wniosku (załącznik nr 4 do Regulaminu) o przedłużenie okresu korzystania. Wniosek należy złożyć przed upływem okresu wypożyczenia sprzętu ustalonego w zawartej umowie.

 

11. Przedłużenie okresu korzystania ze sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, ustala się każdorazowo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

12. Przedłużenie umowy następuje na podstawie zgody udzielonej przez Kierownika merytorycznego OWiT. 


13. Zwrot następuje w ustalonym terminie po sporządzeniu i podpisaniu protokołu zwrotu przez pracownika lub kierownika OWiT (załącznik nr 5 do Regulaminu).

 

Rozdział III 

Zasady odpowiedzialności osoby wypożyczającej TA

 

1. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest dbać o wypożyczony sprzęt, urządzenia lub oprogramowania i użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać przed utratą.

 

2. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, osoba wypożyczająca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników OWiT.

 

3. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana zwrócić sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie czyste, kompletne, sprawne w stanie niepogorszonym.

 

4. W przypadku uszkodzenia, przekraczającego zwykłe zużycie lub utraty wypożyczonego sprzętu, urządzenia lub oprogramowania, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi osoba wypożyczająca i jest ona zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy lub w przypadku gdy usunięcie szkody nie jest możliwe lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia lub utraty, do zakupu takiego samego sprzętu, urządzenia lub oprogramowania lub zwrotu ich wartości.

 

Rozdział IV 

Zasady zwrotu sprzętu i odpowiedzialność OWiT 

 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę wypożyczającą, zobowiązana jest ona do zwrotu sprzętu, urządzenia lub oprogramowania w ciągu 3 dni.

 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez OWiT, wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy.

 

3. OWiT nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe w wyniku użytkowania wypożyczonego Sprzętu.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ustanowienia.


2. Osoba wypożyczająca / przedstawiciel ustawowy / opiekun prawnego / pełnomocnik zobowiązany jest pisemnie potwierdzić zapoznanie się z treścią „Regulaminu Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej” poprzez złożenie właściwego podpisu pod właściwym oświadczeniem na umowie.

Regulamin Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej